เอส.เค.วาย โดยนายกำธร ฉันทจิตปรีชา

เอส.เค.วาย โดยนายกำธร ฉันทจิตปรีชา – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

โอเรียนทัล แอนทีคส์

โอเรียนทัล แอนทีคส์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ร้านเพชรไพรินทร์ โดยนางสวาท ลีภาคภูมิพานิชย์

ร้านเพชรไพรินทร์ โดยนางสวาท ลีภาคภูมิพานิชย์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – อื่นๆ สินค้า /…

เนาวรัตน์(เอ็นเอ็น) สาขาเชียงใหม่

เนาวรัตน์(เอ็นเอ็น) สาขาเชียงใหม่ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

อัญชนาค้าไม้

อัญชนาค้าไม้ – บริษัทจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

น้ำดื่มพัชรี โดยนายเจษฎากรณ์ เอี่ยมเจริญวงศ์

น้ำดื่มพัชรี โดยนายเจษฎากรณ์ เอี่ยมเจริญวงศ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ร้านน้องต่าย โดยนางสำลี อินตาพรหม

ร้านน้องต่าย โดยนางสำลี อินตาพรหม – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ฟิวเจอร์เทเลคอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส

ฟิวเจอร์เทเลคอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน…

ห้างขายยาเสรีวัฒน์ โดยนายอดิศร กิติบุตร

ห้างขายยาเสรีวัฒน์ โดยนายอดิศร กิติบุตร – อื่นๆ การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – อื่นๆ สินค้า…

โกลด์ สวิส สาขาเชียงใหม่

โกลด์ สวิส สาขาเชียงใหม่ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

มิ่งเมืองนวรัตน์

มิ่งเมืองนวรัตน์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ส.สยามคาร์เพนเตอร์

ส.สยามคาร์เพนเตอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

ร้านธวัชการยาง โดยนายธวัช บุพการะกุล

ร้านธวัชการยาง โดยนายธวัช บุพการะกุล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ สาขาเชียงใหม่

คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ สาขาเชียงใหม่ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

เชียงใหม่แสงอำนวย

เชียงใหม่แสงอำนวย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

อดุลย์ เตปิน

อดุลย์ เตปิน – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

อิฐลานนา

อิฐลานนา – โรงงาน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – โรงงาน สินค้า…

อุ๊ดรวมช่าง โดยนางวราภรณ์ พัตรากุล

อุ๊ดรวมช่าง โดยนางวราภรณ์ พัตรากุล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…