มนัส จงสถิตเกียรติ

มนัส จงสถิตเกียรติ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

บีดีรับเบอร์ซัพพลาย

บีดีรับเบอร์ซัพพลาย – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

ศิริชัยเปเปอร์คาร์ตัน

ศิริชัยเปเปอร์คาร์ตัน – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

เครื่องหนังอดิศักดิ์ โดยนายอดิศักดิ์ จบแสง

เครื่องหนังอดิศักดิ์ โดยนายอดิศักดิ์ จบแสง – อื่นๆ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – อื่นๆ…

เอ็ม.เอส.อาร์.กล่องกระดาษ

เอ็ม.เอส.อาร์.กล่องกระดาษ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ก.การยาง

ก.การยาง – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

วสันต์ กฤษดาการ

วสันต์ กฤษดาการ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

บุญช่วย แซ่หว่อง

บุญช่วย แซ่หว่อง – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ร้านอุไรพร โดยนางสาวอุไรพร พัฒนะบำรุงพงศ์

ร้านอุไรพร โดยนางสาวอุไรพร พัฒนะบำรุงพงศ์ – อื่นๆ การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

กนกอร พีระวณิชกุล

กนกอร พีระวณิชกุล – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ /…

เค เอส ฟริ้นติ้ง

เค เอส ฟริ้นติ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

เอกชัยพลาสติกการพิมพ์ โดยนางศศิรัชต์ ศุภชีวะ

เอกชัยพลาสติกการพิมพ์ โดยนางศศิรัชต์ ศุภชีวะ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

โรงงานกล่องกระดาษกิ้มย้ง

โรงงานกล่องกระดาษกิ้มย้ง – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า / บริการ /…

เอี่ยมเจริญการช่าง โดยนายวันชัย เอี่ยมองอาจ

เอี่ยมเจริญการช่าง โดยนายวันชัย เอี่ยมองอาจ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

กรุงเทพพัฒนาการทอ

กรุงเทพพัฒนาการทอ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

มาเจริญเอนจิเนียริ่ง

มาเจริญเอนจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ร้านเทียมฮวด โดยนางสาวกิมเจีย แซ่เลี่ยว

ร้านเทียมฮวด โดยนางสาวกิมเจีย แซ่เลี่ยว – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า /…

ซีเบค มาสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ซีเบค มาสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า /…