บี.พี.เอส.เทรดดิ้ง โดยนายบุญสม พิทย์สมบูรณ์

บี.พี.เอส.เทรดดิ้ง โดยนายบุญสม พิทย์สมบูรณ์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า /…

โชคชัย ฟุตแวร์ (1999)

โชคชัย ฟุตแวร์ (1999) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

ชัยเจริญการช่าง โดยนายวันชัย วสะภิญโญกุล

ชัยเจริญการช่าง โดยนายวันชัย วสะภิญโญกุล – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

พี.พี.พี.กรุ๊ป

พี.พี.พี.กรุ๊ป – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

มลิวรรณ จารุสาร

มลิวรรณ จารุสาร – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ไทยศิลป เน็คไท

ไทยศิลป เน็คไท – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

นันทกุลอินเตอร์โปรดักส์

นันทกุลอินเตอร์โปรดักส์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

พี.ซี.เค.ซิลด์สกรีน โดยนายชัยเกียรติ ลืองามวงศ์

พี.ซี.เค.ซิลด์สกรีน โดยนายชัยเกียรติ ลืองามวงศ์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

มานะกรุ๊ป

มานะกรุ๊ป – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ชุติมา รติวัชรากร

ชุติมา รติวัชรากร – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ชัยเจริญมั่นคง โดยนายสิทธิชัย หนองเหล็ก

ชัยเจริญมั่นคง โดยนายสิทธิชัย หนองเหล็ก – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

บรรลือศักร ซัพพลาย

บรรลือศักร ซัพพลาย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์)

นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

กรีนริชฟู้ดโปรดักส์ สาขากรุงเทพฯ

กรีนริชฟู้ดโปรดักส์ สาขากรุงเทพฯ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

ร้าน.พี.อาร์.พริ้นติ้ง โดยนายกมล แก้วนภาฤทธิกุล

ร้าน.พี.อาร์.พริ้นติ้ง โดยนายกมล แก้วนภาฤทธิกุล – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

บี.เค.เค.อีสเทิร์น

บี.เค.เค.อีสเทิร์น – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

อารีรัตน์ การพิมพ์

อารีรัตน์ การพิมพ์ – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

โรงงานยางกรุงเทพอุตสาหกรรม

โรงงานยางกรุงเทพอุตสาหกรรม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…