พรทิพย์ วงศ์วุฒินันท์

พรทิพย์ วงศ์วุฒินันท์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

เฟริสท์ แอนด์ แฟร็งค์

เฟริสท์ แอนด์ แฟร็งค์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

อัมพรการช่าง โดยนายนพรัตน์ ยี่อำพันธ์

อัมพรการช่าง โดยนายนพรัตน์ ยี่อำพันธ์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ไทยประสิทธิ์โลหะ โดยนายประสิทธิ์ อ้นเจริญ

ไทยประสิทธิ์โลหะ โดยนายประสิทธิ์ อ้นเจริญ – โรงงาน การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – โรงงาน สินค้า /…

คูณทรัพย์ทวียนต์

คูณทรัพย์ทวียนต์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

สมนึก เลิศศรีไพศาล

สมนึก เลิศศรีไพศาล – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ชัยเจริญพลาสติก โดยนายสุวิน เลี้ยงเจริญทรัพย์

ชัยเจริญพลาสติก โดยนายสุวิน เลี้ยงเจริญทรัพย์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

ร้านวุฒิชัยพลาส โดยนายวุฒิชัย บุญเจริญสุขพิศาล

ร้านวุฒิชัยพลาส โดยนายวุฒิชัย บุญเจริญสุขพิศาล – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

ศิริธรรม โดยนายอนันต์ ไพวิทยศิริธรรม

ศิริธรรม โดยนายอนันต์ ไพวิทยศิริธรรม – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

เซิ่นฟง (ประเทศไทย)

เซิ่นฟง (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

สมพงค์การช่าง โดยนายสมพงค์ แก้ววิชิต

สมพงค์การช่าง โดยนายสมพงค์ แก้ววิชิต – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

โง้ว เจ่ง ง้วน

โง้ว เจ่ง ง้วน – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ทีม ออฟเซ็ท

ทีม ออฟเซ็ท – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ง่วนใช้พิมพ์ผ้า

ง่วนใช้พิมพ์ผ้า – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

อัมพร กรุดทอง

อัมพร กรุดทอง – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ไทยพัฒนเครื่องจักรกล

ไทยพัฒนเครื่องจักรกล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

สมชายเครื่องเย็น โดยนายสมชาย อุทารวรพันธุ์

สมชายเครื่องเย็น โดยนายสมชาย อุทารวรพันธุ์ – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…

อาร์.อาร์.เทรดดิ้ง

อาร์.อาร์.เทรดดิ้ง – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า /…