ซี ที บรรจุภัณฑ์

ซี ที บรรจุภัณฑ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ฮอป เพาเวอร์ เพิร์ล

ฮอป เพาเวอร์ เพิร์ล – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

นิปปอน แบตเตอรี่และการยาง สาขาสมุทรปราการ

นิปปอน แบตเตอรี่และการยาง สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง – Tire retreading tires etc. ประเภทกิจการ การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง –…

มาซาส์อินดัสเตรียล(ประเทศไทย)

มาซาส์อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ที.เอส.ทูลลิ่ง

ที.เอส.ทูลลิ่ง – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ธรรมการย์เมททัล เอ็นจิเนียริ่ง

ธรรมการย์เมททัล เอ็นจิเนียริ่ง – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to create.…

เอส.ดี.แอร์ แอนด์ ซิลเลอร์

เอส.ดี.แอร์ แอนด์ ซิลเลอร์ – ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

อัคราวิวัฒน์

อัคราวิวัฒน์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ – Explosives, ammunition, fireworks production company ประเภทกิจการ ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ…

วี อาร์ บี พลาสติก

วี อาร์ บี พลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า…

ทิตาราม คอนซัลแตนท์ สาขาสยามเคมีคอล

ทิตาราม คอนซัลแตนท์ สาขาสยามเคมีคอล – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to…

บี.เอส.การช่าง โดยนายบุญสม มีเม่น

บี.เอส.การช่าง โดยนายบุญสม มีเม่น – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – อื่นๆ…

อุตสาหกรรมรามาโฟม

อุตสาหกรรมรามาโฟม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ช.รุ่งโรจน์ โดยนายชัยวัฒน์ พรเรืองทรัพย์

ช.รุ่งโรจน์ โดยนายชัยวัฒน์ พรเรืองทรัพย์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ีเอ็น พี บี อินเตอร์กรุ๊ป โดยนายบุญเจริญ สุขจิตต์

ีเอ็น พี บี อินเตอร์กรุ๊ป โดยนายบุญเจริญ สุขจิตต์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ…

บ.ไทยธานี โดยนางอำนวย สินเชย

บ.ไทยธานี โดยนางอำนวย สินเชย – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

เท็คนิคัล แมนูแฟคเจอริ่ง เซอร์วิส

เท็คนิคัล แมนูแฟคเจอริ่ง เซอร์วิส – บริษัทจำกัด การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – บริษัทจำกัด…

คณะบุคคลลี้เลี่ยงฮวด

คณะบุคคลลี้เลี่ยงฮวด – ห้างหุ้นส่วนสามัญ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินค้า…

เอส แอนด์ เอ วิศวกรรม

เอส แอนด์ เอ วิศวกรรม – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…