ศิริบูรณ์การทอ

ศิริบูรณ์การทอ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

สุภิญญา เอ็นจิเนียริ่ง

สุภิญญา เอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ การผลิต…

สุธีรา สิมธาราแก้ว

สุธีรา สิมธาราแก้ว – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ร้านปรีชายางยนต์ โดยนายณรงค์ เหลืองวิริยะ

ร้านปรีชายางยนต์ โดยนายณรงค์ เหลืองวิริยะ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ซึงเต็กเฮงหลี สาขาสมุทรปราการ

ซึงเต็กเฮงหลี สาขาสมุทรปราการ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

เฮลท์ เฮิร์บ โปรดักส์

เฮลท์ เฮิร์บ โปรดักส์ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อินสี คอนซัลติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

อินสี คอนซัลติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

พี.เอส.โอ.กรุ๊ป

พี.เอส.โอ.กรุ๊ป – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ส.เจริญการไฟฟ้า โดยนายอำพล ตระการศรีสุนันท์

ส.เจริญการไฟฟ้า โดยนายอำพล ตระการศรีสุนันท์ – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…

สินศิริเท็กซ์ไทล์

สินศิริเท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

โพสเซส เทคโนโลยี

โพสเซส เทคโนโลยี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ –…

ซันซัน โพลีแพค

ซันซัน โพลีแพค – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ไพรบูลย์ บรรจงปั้น

ไพรบูลย์ บรรจงปั้น – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ฮกไถ่เครื่องกลไก

ฮกไถ่เครื่องกลไก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

โรงงานขวัญชัยเท็กซ์ไทล์ โดยนายขวัญชัย พิมพ์กวินสิน

โรงงานขวัญชัยเท็กซ์ไทล์ โดยนายขวัญชัย พิมพ์กวินสิน – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

สุชาติ บางจาด

สุชาติ บางจาด – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ประยูรการช่าง โดยนายประยูร ศุภสกุลอาภาพิบูล

ประยูรการช่าง โดยนายประยูร ศุภสกุลอาภาพิบูล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

พี.เอส.อี.แมชชีนเนอรี่

พี.เอส.อี.แมชชีนเนอรี่ – บริษัทจำกัด ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to create. ประเภทกิจการ…