อู่สองพี่น้องเชอร์วิสรุ่งเรือง

อู่สองพี่น้องเชอร์วิสรุ่งเรือง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า / บริการ /…

เจริญกิจการพิมพ์ โดยนายสุวรรณ แก้วเจริญ

เจริญกิจการพิมพ์ โดยนายสุวรรณ แก้วเจริญ – ธุรกิจส่วนตัว การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ธุรกิจส่วนตัว…

กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ

กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – อื่นๆ สินค้า…

วีรเชษฐ์ จงเพิ่มวัฒนะผล

วีรเชษฐ์ จงเพิ่มวัฒนะผล – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ปราณี รอดเล็ก

ปราณี รอดเล็ก – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ /…

สมพงค์ บุษบงส์

สมพงค์ บุษบงส์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ –…

กัลยาณมิตรเกษตร

กัลยาณมิตรเกษตร – บริษัทจำกัด การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – Production of organic fertilizers ประเภทกิจการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

บุญล้อมการช่าง โดยนางรำพึง เอี่ยมกล้า

บุญล้อมการช่าง โดยนางรำพึง เอี่ยมกล้า – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

สุรพล อุปชิต

สุรพล อุปชิต – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ชัยณรงค์แอร์บ้าน โดยนายณรงค์ อุฤทธิ์

ชัยณรงค์แอร์บ้าน โดยนายณรงค์ อุฤทธิ์ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

สำราญการช่าง โดยนายสำราญ ปาลฤทธิ์

สำราญการช่าง โดยนายสำราญ ปาลฤทธิ์ – อื่นๆ ผลิต ประกอบ ซ่อม รถใช้งานเกษตร – Manufacturing, assembly, repair vehicles used for…

ทรัพย์ศรีพูน แก๊ส

ทรัพย์ศรีพูน แก๊ส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

ถาวรพลาสติกบรรจุภัณฑ์ โดยนายเกษม ถาวร

ถาวรพลาสติกบรรจุภัณฑ์ โดยนายเกษม ถาวร – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

พี.เอ็น.อลูมิเนียม ดีไซน์

พี.เอ็น.อลูมิเนียม ดีไซน์ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

จันทร์ฉายการพิมพ์ โดยนางกนกวรรณ เก็กฮั้ว

จันทร์ฉายการพิมพ์ โดยนางกนกวรรณ เก็กฮั้ว – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ทรัพย์เจริญยนต์ โดยนางรัตนา ลิ้มตระกูล

ทรัพย์เจริญยนต์ โดยนางรัตนา ลิ้มตระกูล – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

ยนตร์ชัยการช่าง โดยนายยนตร์ชัย ศาศวัตศานติ

ยนตร์ชัยการช่าง โดยนายยนตร์ชัย ศาศวัตศานติ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

โรงสีอุดมลาภมงคล

โรงสีอุดมลาภมงคล – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…