เรือนรักษ์สมุนไพร

เรือนรักษ์สมุนไพร – บริษัทจำกัด การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

สยามวอเตอร์เพียว

สยามวอเตอร์เพียว – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

สุกัญญา คล้ายหิรัญ

สุกัญญา คล้ายหิรัญ – ธุรกิจส่วนตัว การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

โรงสีข้าวไทยเกษมสุพรรณบุรี

โรงสีข้าวไทยเกษมสุพรรณบุรี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

เขียวมรกต โดยนางประจวบ อารยางกูร

เขียวมรกต โดยนางประจวบ อารยางกูร – อื่นๆ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – Production of organic fertilizers ประเภทกิจการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – อื่นๆ สินค้า…

น้ำแข็งสามชุก โดยนายเผด็จ สีตลกาญจน์

น้ำแข็งสามชุก โดยนายเผด็จ สีตลกาญจน์ – โรงงาน การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – โรงงาน สินค้า / บริการ…

เปี่ยมทองการช่าง โดยนายนาม เปี่ยมทอง

เปี่ยมทองการช่าง โดยนายนาม เปี่ยมทอง – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ธนชัย เกิดสมนึก

ธนชัย เกิดสมนึก – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ –…

อพอลโล โดยนางซู่บ้วย ศิริวัฒนากร

อพอลโล โดยนางซู่บ้วย ศิริวัฒนากร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

น้ำดื่ม ไชโย โดยนายสามารถ เกตุทอง

น้ำดื่ม ไชโย โดยนายสามารถ เกตุทอง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

รวมยนต์กลการ โดยนางเมตตา วีรกุลวัฒนา

รวมยนต์กลการ โดยนางเมตตา วีรกุลวัฒนา – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

เฉลิม ผิวเกลี้ยง

เฉลิม ผิวเกลี้ยง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

สุพรรณแอร์ไฮเทคยางยนต์ โดยนายสมศักดิ์ แซ่ลิ้ม

สุพรรณแอร์ไฮเทคยางยนต์ โดยนายสมศักดิ์ แซ่ลิ้ม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

บุญล้ง ปุยอาภรณ์

บุญล้ง ปุยอาภรณ์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

มนัด ใจมั่น

มนัด ใจมั่น – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ร้านแสงจันทร์ โดยนายวิชัย เสรีคุณาคุณ

ร้านแสงจันทร์ โดยนายวิชัย เสรีคุณาคุณ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

โรงสีโชคอนันต์ธัญญา โดยนายเฉลิม มณีอินทร์

โรงสีโชคอนันต์ธัญญา โดยนายเฉลิม มณีอินทร์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

เล่งเฮง แซ่ผุง

เล่งเฮง แซ่ผุง – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…