ธนะรุ่ง (สุพรรณ)

ธนะรุ่ง (สุพรรณ) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

เจี่ยเจริญยนต์ โดยบัณฑิต สุวีรายุทธ

เจี่ยเจริญยนต์ โดยบัณฑิต สุวีรายุทธ – โรงงาน ผลิต ประกอบ ซ่อม รถใช้งานเกษตร – Manufacturing, assembly, repair vehicles used for…

กระจกสยามอลูมิเนียม

กระจกสยามอลูมิเนียม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

สมศักดิ์ เสริมศิริมงคล

สมศักดิ์ เสริมศิริมงคล – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

สมหมาย เซี่ยงเจน

สมหมาย เซี่ยงเจน – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

แสงสุข 1989

แสงสุข 1989 – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

เปี๊ยกอู่ซ่อมรถยนต์ โดยนางยุวดี ล้ำเจริญทรัพย์

เปี๊ยกอู่ซ่อมรถยนต์ โดยนางยุวดี ล้ำเจริญทรัพย์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ประเสริฐสมบัติ โดยนายสมบัติ เส็งหลวง

ประเสริฐสมบัติ โดยนายสมบัติ เส็งหลวง – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

สุมาลี คหนุรักษ์

สุมาลี คหนุรักษ์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – ธุรกิจส่วนตัว…

สุพรรณเทคเนท

สุพรรณเทคเนท – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด สินค้า…

เอเซียโอสถ โดยนายธนกร พันธุรัตน์

เอเซียโอสถ โดยนายธนกร พันธุรัตน์ – อื่นๆ การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – อื่นๆ สินค้า…

ร้านรุ่งฟ้าเจริญยนต์ โดยนายณัฐพล คุณวโรตม์

ร้านรุ่งฟ้าเจริญยนต์ โดยนายณัฐพล คุณวโรตม์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อู่ น.รุ่งเรือง โดยนายสังวาลย์ ทองแจง

อู่ น.รุ่งเรือง โดยนายสังวาลย์ ทองแจง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

เล็ก แซ่เล้า

เล็ก แซ่เล้า – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ /…

อู่ทองเจริญยนต์ โดยนายประไพ ทองดอนโต

อู่ทองเจริญยนต์ โดยนายประไพ ทองดอนโต – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

แอดแวนต้า

แอดแวนต้า – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

โชคอำนวยทรัพย์ โดยนายไล้ วงศ์กรวิจิต

โชคอำนวยทรัพย์ โดยนายไล้ วงศ์กรวิจิต – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ – The Bachelorette metal ore production of concrete products.…

อู่ ช.ทรัพย์ไพศาล โดยนางสาวจุฑามาศ ลีสมาจาร

อู่ ช.ทรัพย์ไพศาล โดยนางสาวจุฑามาศ ลีสมาจาร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…