โรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ (มหาชัย)

โรงงานพิมพ์ผ้าลิ้มเจริญ (มหาชัย) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ร้านแคนตั้นเอนจิเนียริ่ง โดยนายเขื่อง วิเศษสมภาคย์

ร้านแคนตั้นเอนจิเนียริ่ง โดยนายเขื่อง วิเศษสมภาคย์ – อื่นๆ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง – Production of metal tubes that are used to…

เครื่องกีฬาตราชฎา โดยนายกิตติ ตรีชะฎา

เครื่องกีฬาตราชฎา โดยนายกิตติ ตรีชะฎา – อื่นๆ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – อื่นๆ…

เอส.ที. ถังแก๊ส

เอส.ที. ถังแก๊ส – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

เจริญโชคพลาสติก โดยนางสาวพัชรี พิพัฒน์สุขุมาล

เจริญโชคพลาสติก โดยนางสาวพัชรี พิพัฒน์สุขุมาล – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

เด่นดินเกษตร

เด่นดินเกษตร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – Production of organic fertilizers ประเภทกิจการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

เอ็ม พี ซี คูล

เอ็ม พี ซี คูล – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

เอกชัยเมทอล

เอกชัยเมทอล – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

เชี่ยวชาญการช่าง โดยนางพรรณี จรรยาไพศาล

เชี่ยวชาญการช่าง โดยนางพรรณี จรรยาไพศาล – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…

โมลเดอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์

โมลเดอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า…

หยี่ ต๋า

หยี่ ต๋า – บริษัทจำกัด การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด –…

อนันต์ กิจรุ่งเรืองกุล

อนันต์ กิจรุ่งเรืองกุล – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

ธนะชาติ สวิทช์บอร์ด

ธนะชาติ สวิทช์บอร์ด – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – บริษัทจำกัด สินค้า…

สยามเอ็นจิเนีย บอดี้คาร์

สยามเอ็นจิเนีย บอดี้คาร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ผลอินทร์ การช่าง โดยนางสาวรัตนา ดินไทย

ผลอินทร์ การช่าง โดยนางสาวรัตนา ดินไทย – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

โรงพิมพ์ผ้านายอาวุธ อาชีวบริสุทธิ์

โรงพิมพ์ผ้านายอาวุธ อาชีวบริสุทธิ์ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

แน็ค เฟอร์นิเทค

แน็ค เฟอร์นิเทค – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…

พี.เจ.โฟรเซ็นสาขาสมุทรสาคร

พี.เจ.โฟรเซ็นสาขาสมุทรสาคร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…