อัมพร ยอดอินทร์

อัมพร ยอดอินทร์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

สยาม พอป พลาสท์

สยาม พอป พลาสท์ – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ร้าน อ.ไพศาล โดยนายไพศาล จรุงกลิ่น

ร้าน อ.ไพศาล โดยนายไพศาล จรุงกลิ่น – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

เพ็นเตคอส

เพ็นเตคอส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ –…

เค.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายวิทยา เปียโคกสูง

เค.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายวิทยา เปียโคกสูง – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

มิ่งงามทรัพย์

มิ่งงามทรัพย์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ซี.เจ.ชัตเตอร์ส

ซี.เจ.ชัตเตอร์ส – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ…

เอส แพค เอเซีย แมนูแฟคเชอริ่ง

เอส แพค เอเซีย แมนูแฟคเชอริ่ง – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต…

สมจิตรการช่าง โดยนางชลธิชา คำมี

สมจิตรการช่าง โดยนางชลธิชา คำมี – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ร้านไสวโลหะการ โดยนายไสว ประเสริฐสังข์

ร้านไสวโลหะการ โดยนายไสว ประเสริฐสังข์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

สหไทยการช่าง โดยนายเล็ก อัศวาภิรมย์

สหไทยการช่าง โดยนายเล็ก อัศวาภิรมย์ – อื่นๆ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ…

พี.เอส.พี.อุตสาหกรรมโลหะกิจ

พี.เอส.พี.อุตสาหกรรมโลหะกิจ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

แผ่ไพศาล เมตัลเวิร์ค โดยนายชิน ชินบุรารัตน์

แผ่ไพศาล เมตัลเวิร์ค โดยนายชิน ชินบุรารัตน์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ –…

สมชาย มาจิสวาลา

สมชาย มาจิสวาลา – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ การผลิต…

ทองเอนก เมดิคอล อิควิปเม้นท์

ทองเอนก เมดิคอล อิควิปเม้นท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ – Manufacturing, assembly, medical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์…

น้อย อักษรน้ำผึ้ง

น้อย อักษรน้ำผึ้ง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

สมศักดิ์ จักรกล

สมศักดิ์ จักรกล – บริษัทจำกัด การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ การผลิต…

วาสนา ทองคำ

วาสนา ทองคำ – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…