อู่เล้ง โดยนายสุบรรณ สุวรรณเจริญ

อู่เล้ง โดยนายสุบรรณ สุวรรณเจริญ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ชนินทร์ วิศวกรรมจักรกล 1998

ชนินทร์ วิศวกรรมจักรกล 1998 – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

โรงงานไวตาคอร์น โดยนายสุบิน ทางทอง

โรงงานไวตาคอร์น โดยนายสุบิน ทางทอง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ธนากรรีเคลมรับเบอร์

ธนากรรีเคลมรับเบอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

สฤษดิ์ มะโรงทอง

สฤษดิ์ มะโรงทอง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด – Manufacturing wire products from wire ประเภทกิจการ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด –…

โรงสีไฟไทยรุ่งโรจน์

โรงสีไฟไทยรุ่งโรจน์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

ณรงค์พลเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสุจิรา ลิ้มไพเราะ

ณรงค์พลเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสุจิรา ลิ้มไพเราะ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ปูนขาวศรสุพรชัย 1992

ปูนขาวศรสุพรชัย 1992 – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว – Production of cement, lime ประเภทกิจการ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

จตุรักษ์การพิมพ์ โดยนายอาพร ทัศนาแท้

จตุรักษ์การพิมพ์ โดยนายอาพร ทัศนาแท้ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ไทยดำรงค์ โดยนายไพรัตน์ ชินวรรณบุตร

ไทยดำรงค์ โดยนายไพรัตน์ ชินวรรณบุตร – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

ประดิษฐ์ ดอนเมฆ

ประดิษฐ์ ดอนเมฆ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

วัชรินทร์การช่าง โดยนายสุรินทร์ ทองดอนโพธิ์

วัชรินทร์การช่าง โดยนายสุรินทร์ ทองดอนโพธิ์ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

รุ่งไทยการยางแอนด์ซาวด์

รุ่งไทยการยางแอนด์ซาวด์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

ป.การช่าง (1994)

ป.การช่าง (1994) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

วงศ์ยนต์ โดยนายภิญโญ วีรกุลวัฒนา

วงศ์ยนต์ โดยนายภิญโญ วีรกุลวัฒนา – อื่นๆ ผลิต ประกอบ ซ่อม รถใช้งานเกษตร – Manufacturing, assembly, repair vehicles used for…

ดี ที คาร์แคร์ โดยนางอภิฤดี เกตุมณี

ดี ที คาร์แคร์ โดยนางอภิฤดี เกตุมณี – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ…

กิตติชัย สิริเลิศจินดา

กิตติชัย สิริเลิศจินดา – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เสาร์ห้าคาร์ โดยนายสมรส เฮ่งเพชรบูรณ์

เสาร์ห้าคาร์ โดยนายสมรส เฮ่งเพชรบูรณ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…