เวียงจันทร์ เหมือนศรีพลี

เวียงจันทร์ เหมือนศรีพลี – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

สมศักดิ์ แพสุขชื่น

สมศักดิ์ แพสุขชื่น – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

สินชัย เกรียงไกรพิพัฒน์

สินชัย เกรียงไกรพิพัฒน์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

วี.ที. มหานคร

วี.ที. มหานคร – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

อาณาจักรประตูม้วน โดยนายนิติพงศ์ จันทร์ธนไพบูลย์

อาณาจักรประตูม้วน โดยนายนิติพงศ์ จันทร์ธนไพบูลย์ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ครอมป์ตัน สเปเชียลตี้ส์ สาขาระยอง

ครอมป์ตัน สเปเชียลตี้ส์ สาขาระยอง – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

เอส.โอ.เอ็นจิเนียริ่ง

เอส.โอ.เอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

กิตติการช่าง โดยนางฉวน เชิงกราย

กิตติการช่าง โดยนางฉวน เชิงกราย – อื่นๆ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ…

ไฮ-เวย์ระยอง โดยนางเบ็ญจา สังวาลย์เล็ก

ไฮ-เวย์ระยอง โดยนางเบ็ญจา สังวาลย์เล็ก – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อู่ซ่อมรถ โดยนายนิตินัย สุวรรณประสิทธิ์

อู่ซ่อมรถ โดยนายนิตินัย สุวรรณประสิทธิ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เก่ง รวมช่าง

เก่ง รวมช่าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

อาภรณ์การช่าง โดยนายอาภรณ์ ภัทรยิ่งยง

อาภรณ์การช่าง โดยนายอาภรณ์ ภัทรยิ่งยง – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ก.เจริญโลหะ

ก.เจริญโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก – The metal rolled steel production ประเภทกิจการ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

ฟาร์โก้ เครื่องเย็น โดยนางจินตนา เสรีกิตติกุล

ฟาร์โก้ เครื่องเย็น โดยนางจินตนา เสรีกิตติกุล – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า…

อัษฎา เผือกพิบูลย์

อัษฎา เผือกพิบูลย์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

เพ็ชรรัตน์ ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง

เพ็ชรรัตน์ ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้…

สายันต์ คำไพรินทร์

สายันต์ คำไพรินทร์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

อู่แปะการช่าง โดยนายสนาม ปูดำ

อู่แปะการช่าง โดยนายสนาม ปูดำ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…