สหไทยเคมีภัณท์อุตสาหกรรม สาขานครปฐม

สหไทยเคมีภัณท์อุตสาหกรรม สาขานครปฐม – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

นัสธชัยเฮดเดอร์ โดยนายมานัด คำศรีพล

นัสธชัยเฮดเดอร์ โดยนายมานัด คำศรีพล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

มหานคร เชลส์ แอนด์ เซอร์วิส

มหานคร เชลส์ แอนด์ เซอร์วิส – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ…

สากลท่อไอเสีย โดยนายทวี จงเทพ

สากลท่อไอเสีย โดยนายทวี จงเทพ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

รุ่งรัตน์ อลูมินั่ม

รุ่งรัตน์ อลูมินั่ม – ธุรกิจส่วนตัว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

กิจวัฒนา โดยนายสมเจตน์ สุหัตถาพร

กิจวัฒนา โดยนายสมเจตน์ สุหัตถาพร – โรงงาน การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

นคร น้ำดื่ม โดยนางธัญพร ดอนปานไพร

นคร น้ำดื่ม โดยนางธัญพร ดอนปานไพร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ทีมอีเล็คทริคเอ็นจิเนียริ่ง

ทีมอีเล็คทริคเอ็นจิเนียริ่ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…

เอกสมุนไพร

เอกสมุนไพร – บริษัทจำกัด การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

จีเนียส ทราฟฟิคซีสเต็ม

จีเนียส ทราฟฟิคซีสเต็ม – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ –…

สามพรานฟาวน์ดี้ร์ โดยนายจิตรธวัช สุรการพินิจ

สามพรานฟาวน์ดี้ร์ โดยนายจิตรธวัช สุรการพินิจ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

โรงงานทอผ้าคลังทอง

โรงงานทอผ้าคลังทอง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

อู่ ช.เทพประเสริฐ โดยนายศิริชัย ลิ้มสวัสดิ์

อู่ ช.เทพประเสริฐ โดยนายศิริชัย ลิ้มสวัสดิ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

เอ.เจ.ฟาร์ม่า.แล็บ

เอ.เจ.ฟาร์ม่า.แล็บ – บริษัทจำกัด การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

พิทักษ์ ศรีสุขนาม

พิทักษ์ ศรีสุขนาม – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ไทย เอ็น.จี.เอส 1999

ไทย เอ็น.จี.เอส 1999 – บริษัทจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

ดาววิถี คอมมูนิเคชั่น ออดิโอ

ดาววิถี คอมมูนิเคชั่น ออดิโอ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

มิเลนเนียม อินเตอร์เนชั่นแนล

มิเลนเนียม อินเตอร์เนชั่นแนล – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า…