สกายไลท์ เท็กไทส์ สาขาคูเมือง

สกายไลท์ เท็กไทส์ สาขาคูเมือง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ศิริบูรณ์การทอ

ศิริบูรณ์การทอ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

เลียวฉั่นกี่

เลียวฉั่นกี่ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

มาซาส์อินดัสเตรียล(ประเทศไทย)

มาซาส์อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ส.เจริญการทอ โดยนางสาวเพ็ญนภา ฤทธิ์ประจักษ์

ส.เจริญการทอ โดยนางสาวเพ็ญนภา ฤทธิ์ประจักษ์ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ไทย ลูเรกซ์ จำกัด

ไทย ลูเรกซ์ จำกัด – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

หมิงไถ เอ็นเตอร์ไพรส์

หมิงไถ เอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ปาแต็ง เอเชีย

ปาแต็ง เอเชีย – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

วันนิตติ้ง

วันนิตติ้ง – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

โรงงานรุ่งเรืองเท็กไทล์

โรงงานรุ่งเรืองเท็กไทล์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

อุตสาหกรรมพรม ดี.ดี.

อุตสาหกรรมพรม ดี.ดี. – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

นรินทรถาวร

นรินทรถาวร – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ว.ไพศาล โดยนายวีระ ไพศาลเจริญวงศ์

ว.ไพศาล โดยนายวีระ ไพศาลเจริญวงศ์ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

โรจน์เจริญพรรณ

โรจน์เจริญพรรณ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

ปราณี วิจิตร์

ปราณี วิจิตร์ – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

อินเตอร์ แท็บ เซ็นเตอร์

อินเตอร์ แท็บ เซ็นเตอร์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

สินศิริเท็กซ์ไทล์

สินศิริเท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

บี.เอ็น.การปัก โดยนางวนิดา สุริยะโชติ

บี.เอ็น.การปัก โดยนางวนิดา สุริยะโชติ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…