ปิ่นวิเศษเจริญกิจ โดยนางจำปี ปิ่นวิเศษ

ปิ่นวิเศษเจริญกิจ โดยนางจำปี ปิ่นวิเศษ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

ศิริโชติเฟอร์นิเจอร์ โดยนายวรากร ศิริโชติ

ศิริโชติเฟอร์นิเจอร์ โดยนายวรากร ศิริโชติ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

น้ำดื่มดาวเรือง โดยนายภานุเดช คำตัน

น้ำดื่มดาวเรือง โดยนายภานุเดช คำตัน – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

จอร์นเบเกอรี่ โดยนางกนกพร โยธาศิลารักษ์

จอร์นเบเกอรี่ โดยนางกนกพร โยธาศิลารักษ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เค.วี.สกาย โดยนายณัฐวรรธน์ วิบูลย์ภาณุเวช

เค.วี.สกาย โดยนายณัฐวรรธน์ วิบูลย์ภาณุเวช – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

โอเร้นท์ การ์เม้นท์ โดยนายสมเกียรติ แซ่โง้ว

โอเร้นท์ การ์เม้นท์ โดยนายสมเกียรติ แซ่โง้ว – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

ส.ซิลค์สกรีน โดยนายยุทธนา จันทุม

ส.ซิลค์สกรีน โดยนายยุทธนา จันทุม – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

เจริญผล โดยนางเพ็ญแข ฉัตรถาวร

เจริญผล โดยนางเพ็ญแข ฉัตรถาวร – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

เค.เอช.ออโต้พาร์ท โดยนายวีรวัฒน์ คุณพิทักษ์วัฒนา

เค.เอช.ออโต้พาร์ท โดยนายวีรวัฒน์ คุณพิทักษ์วัฒนา – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

ร้านจอมขวัญ โดยนายอิทธิพล ทองบัณฑิต

ร้านจอมขวัญ โดยนายอิทธิพล ทองบัณฑิต – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

เชียงรายกล่องกระดาษ การ์ด โดยนางนงนุช ใจมา

เชียงรายกล่องกระดาษ การ์ด โดยนางนงนุช ใจมา – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า…

ไทยวัฒนา โดยนายสันติภูมิ ลิมวัฒนานนท์

ไทยวัฒนา โดยนายสันติภูมิ ลิมวัฒนานนท์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนานิมิตรใหม่ จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนานิมิตรใหม่ จำกัด – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

ร้านสยามฟู้ดส์ แอนด์ เบเวอร์เรจส์

ร้านสยามฟู้ดส์ แอนด์ เบเวอร์เรจส์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ร้าน ก.การช่าง โดยนางจันทนา เชียงทอง

ร้าน ก.การช่าง โดยนางจันทนา เชียงทอง – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ…

จิตเสรีค้าไม้ โดยนายประทีป จรัสอุไรสิน

จิตเสรีค้าไม้ โดยนายประทีป จรัสอุไรสิน – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

เสริมทรัพย์ 1998 โดยนางวรรณี ฟักนวล

เสริมทรัพย์ 1998 โดยนางวรรณี ฟักนวล – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

เอกชัย เบเกอรี่ โดยนายเอกชัย จึงประเสริฐกุล

เอกชัย เบเกอรี่ โดยนายเอกชัย จึงประเสริฐกุล – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…