ประเสริฐการช่าง โดยนายประเสริฐ ทำทา

ประเสริฐการช่าง โดยนายประเสริฐ ทำทา – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

คลีนิครถยนต์ โดยนายสมพงษ์ พรหมขจร

คลีนิครถยนต์ โดยนายสมพงษ์ พรหมขจร – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อู่โชคสุณี โดยนางสาวพงษ์เพ็ญ หาสิตพานิชกุล

อู่โชคสุณี โดยนางสาวพงษ์เพ็ญ หาสิตพานิชกุล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

โรงกลึงยนต์ทวี โดยนายเล้ง ฝูงทองเจริญ

โรงกลึงยนต์ทวี โดยนายเล้ง ฝูงทองเจริญ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ธนชัยไดนาโม โดยนายอินจันทร์ ทารินทร์

ธนชัยไดนาโม โดยนายอินจันทร์ ทารินทร์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อู่เล้ง โดยนายสุบรรณ สุวรรณเจริญ

อู่เล้ง โดยนายสุบรรณ สุวรรณเจริญ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เจ พี ออโต้เพ้นท์ โดยนางปราโมทย์ ตันอุดม

เจ พี ออโต้เพ้นท์ โดยนางปราโมทย์ ตันอุดม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ…

สุคมัยคอมพิวเตอร์ โดยนางสุภางค์ สิงห์นันท์

สุคมัยคอมพิวเตอร์ โดยนางสุภางค์ สิงห์นันท์ – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

แสงเจริญ โดยนายเสถียรศักดิ์ ลิ้มอารยธน

แสงเจริญ โดยนายเสถียรศักดิ์ ลิ้มอารยธน – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ร้านวงเดือนประตูเหล็ก โดยนางสาวมุฑิตา ชุ่มศรี

ร้านวงเดือนประตูเหล็ก โดยนางสาวมุฑิตา ชุ่มศรี – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

จินเซ่งเฮง โดยนายชัยรัตน์ แต้รัตนชัย

จินเซ่งเฮง โดยนายชัยรัตน์ แต้รัตนชัย – อื่นๆ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – อื่นๆ สินค้า /…

จิตรอักษรการพิมพ์ โดยนายวีรศักดิ์ จิตรอักษร

จิตรอักษรการพิมพ์ โดยนายวีรศักดิ์ จิตรอักษร – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

โรงหล่ออนุรักษ์ไทย โดยนายนิวัฒน์ กลิ่นรอด

โรงหล่ออนุรักษ์ไทย โดยนายนิวัฒน์ กลิ่นรอด – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

อู่สมใจ โดยนายสมใจ ภาคใหม่

อู่สมใจ โดยนายสมใจ ภาคใหม่ – อื่นๆ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ – Production of radiators and other repairs. ประเภทกิจการ…

ซี.เอ็น.เอส. บอดี้พาร์ท (ชำนาญศิลป์)

ซี.เอ็น.เอส. บอดี้พาร์ท (ชำนาญศิลป์) – อื่นๆ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ…

ศุภชัยโลหะกิจ โดยนายศุภชัย แซ่ล่อ

ศุภชัยโลหะกิจ โดยนายศุภชัย แซ่ล่อ – อื่นๆ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ…

ราเมศวร์ยนต์ โดยนางสาวเกตุวดี สิริบุญญาวาส

ราเมศวร์ยนต์ โดยนางสาวเกตุวดี สิริบุญญาวาส – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

ร้านวัฒนะแอร์ โดยนางคนึงนิจ เจตะวัฒนะ

ร้านวัฒนะแอร์ โดยนางคนึงนิจ เจตะวัฒนะ – อื่นๆ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…