กิจเจริญไอศรีม โดยนายศิริพงษ์ วิทยาประภาพร

กิจเจริญไอศรีม โดยนายศิริพงษ์ วิทยาประภาพร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

สามพรานการเกษตร โดยนางปรายแก้ว เข็มเพ็ชร

สามพรานการเกษตร โดยนางปรายแก้ว เข็มเพ็ชร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ร้านตัดเสื้อผ้านุ้ย โดยนางปิติภรณ์ ทวีวิกยการ

ร้านตัดเสื้อผ้านุ้ย โดยนางปิติภรณ์ ทวีวิกยการ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

โรงสีข้าว ขอนแก่นรวมภัณฑ์

โรงสีข้าว ขอนแก่นรวมภัณฑ์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

รสทิพย์ โดยนางสาวณัชชา สิริกาญจนเวช

รสทิพย์ โดยนางสาวณัชชา สิริกาญจนเวช – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

โรงสี ว.พานิชย์ โดยนายวัลลภ อึ้งพานิชย์

โรงสี ว.พานิชย์ โดยนายวัลลภ อึ้งพานิชย์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ…

ชินศรีรับเบอร์ โดยนางสาวอังคณา ชินศรีสาคร

ชินศรีรับเบอร์ โดยนางสาวอังคณา ชินศรีสาคร – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

ลิ้มการช่าง โดยนายตะ ศรีกิติวสิยางกูร

ลิ้มการช่าง โดยนายตะ ศรีกิติวสิยางกูร – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

ช.แสงงามการพิมพ์ โดยนายชวลิต เพชรแสงงาม

ช.แสงงามการพิมพ์ โดยนายชวลิต เพชรแสงงาม – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ทรัพย์วิจิตต์ โดยนางสาวมยุรี ตัญจพัฒน์กุล

ทรัพย์วิจิตต์ โดยนางสาวมยุรี ตัญจพัฒน์กุล – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์ จำกัด

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์ จำกัด – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

ไผ่ลำปาง โดยนายวิชาญ ไตรวุฒิพิพัฒน์กุล

ไผ่ลำปาง โดยนายวิชาญ ไตรวุฒิพิพัฒน์กุล – อื่นๆ ผลิตภัณฑ์จากหวายและพืชอื่นๆ – Products from rattan and other crops. ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์จากหวายและพืชอื่นๆ –…

ภี.ภี.ครอสติช โดยนางสาวพัชรีวรรณ โปษยานนท์

ภี.ภี.ครอสติช โดยนางสาวพัชรีวรรณ โปษยานนท์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

มิตรการช่าง โดยนางสุวรรณ จรูญเวชธรรม

มิตรการช่าง โดยนางสุวรรณ จรูญเวชธรรม – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

สหรุ่งเรือง โดยนางสาวกนกกร แซ่อึ้ง

สหรุ่งเรือง โดยนางสาวกนกกร แซ่อึ้ง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

พรรณี

พรรณี – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

แคชก็อปปี้ โดยนางสุวณี ตระกูลศิริพาณิชย์

แคชก็อปปี้ โดยนางสุวณี ตระกูลศิริพาณิชย์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ภูเขาทองการช่าง โดยนายณรงค์ สมเรียววงศ์กุล

ภูเขาทองการช่าง โดยนายณรงค์ สมเรียววงศ์กุล – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…