โรงเลื่อยไม้ยางพารา โดยนายอาณันย์ มุทะธากุล

โรงเลื่อยไม้ยางพารา โดยนายอาณันย์ มุทะธากุล – อื่นๆ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้…

บุญยิ้มการพิมพ์ โดยนายวารินทร์ จรัสแสงกุลกิจ

บุญยิ้มการพิมพ์ โดยนายวารินทร์ จรัสแสงกุลกิจ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

รามอินทราการช่าง โดยนายสายัณห์ รื่นสายชล

รามอินทราการช่าง โดยนายสายัณห์ รื่นสายชล – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

เอส.บี กรุ๊ป โดยนางสาวสมศรี วีระสัจจพันธ์

เอส.บี กรุ๊ป โดยนางสาวสมศรี วีระสัจจพันธ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

โรงสีบ้านคลอง โดยนางสมชั้น สุวรรณศรี

โรงสีบ้านคลอง โดยนางสมชั้น สุวรรณศรี – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

ทองเจริญพลาสติก โดยนางสาวมณีรัตน์ การดี

ทองเจริญพลาสติก โดยนางสาวมณีรัตน์ การดี – อื่นๆ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – อื่นๆ สินค้า…

เจริญกิจการ โดยนางสนอง สมทรัพย์

เจริญกิจการ โดยนางสนอง สมทรัพย์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

หลังสวนการใย โดยนางสาวชนิดา เรืองสวี

หลังสวนการใย โดยนางสาวชนิดา เรืองสวี – อื่นๆ การอัดปอ อัดใยมะพร้าว – Spot compression compressed coconut fiber ประเภทกิจการ การอัดปอ อัดใยมะพร้าว…

นำเจริญการช่าง โดยนายณรงค์ชัย กิตติโชติรัตน์

นำเจริญการช่าง โดยนายณรงค์ชัย กิตติโชติรัตน์ – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

สหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ 1 จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ 1 จำกัด – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

ร้านขายน้ำแข็ง โดยนายสมชาย โลหกุล

ร้านขายน้ำแข็ง โดยนายสมชาย โลหกุล – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

วิเศษสายฝน โดยนายสุทัศน์ ลีลาศรีวัฒนา

วิเศษสายฝน โดยนายสุทัศน์ ลีลาศรีวัฒนา – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

บาวิว การ์เม้นท์ โดยนายวีระชัย อนันตทรัพย์กิจ

บาวิว การ์เม้นท์ โดยนายวีระชัย อนันตทรัพย์กิจ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

อู่ปิยะการช่าง โดยนายปิยะ จงประเสริฐ

อู่ปิยะการช่าง โดยนายปิยะ จงประเสริฐ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ชลอกิจไพบูลย์ โดยนายไพบูลย์ ชาติวิวัฒนาการ

ชลอกิจไพบูลย์ โดยนายไพบูลย์ ชาติวิวัฒนาการ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ดีไลท์ พริ้นต์ โดยนายอนันต์ อริยกุศลสุทธิ

ดีไลท์ พริ้นต์ โดยนายอนันต์ อริยกุศลสุทธิ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

พงษ์พานิช โดยนายสุรพงษ์ สุกแสงฉาย

พงษ์พานิช โดยนายสุรพงษ์ สุกแสงฉาย – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ลัคกี้ ไอศกรีม โดยนายสุรชัย องค์เกียรติยศ

ลัคกี้ ไอศกรีม โดยนายสุรชัย องค์เกียรติยศ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…