สุภัทรเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสาวนฤมล จิตพร้อมธรรม

สุภัทรเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสาวนฤมล จิตพร้อมธรรม – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

บอลลูนสกรีน เทรดดิ้ง โดยนายวิชัย ไพศาลสกุลวงศ์

บอลลูนสกรีน เทรดดิ้ง โดยนายวิชัย ไพศาลสกุลวงศ์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย…

ชัยมงคล พริ้นติ้ง โดยนายเกชัย วิชยะพานิชย์

ชัยมงคล พริ้นติ้ง โดยนายเกชัย วิชยะพานิชย์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

โรงพิมพ์ผดุงสาร โดยนางสาวลาวัลย์ ศรีธัญรัตน์

โรงพิมพ์ผดุงสาร โดยนางสาวลาวัลย์ ศรีธัญรัตน์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ร้านปิ่นมณีการพิมพ์ โดยนายวัลลภ ปิ่นมณี

ร้านปิ่นมณีการพิมพ์ โดยนายวัลลภ ปิ่นมณี – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

นิมิตร คัสตอมและเทเลอร์

นิมิตร คัสตอมและเทเลอร์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

เรือไทยอุตสาหกรรม โดยนายพิมล พิพัตสัตยานุวงศ์

เรือไทยอุตสาหกรรม โดยนายพิมล พิพัตสัตยานุวงศ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ร้านธนากร โดยนายเกษม การประเสริฐกิจ

ร้านธนากร โดยนายเกษม การประเสริฐกิจ – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

โรงสีไฟพงศ์อายุกูลและบุตร โดยนายบรรชา พงศ์อายุกูล

โรงสีไฟพงศ์อายุกูลและบุตร โดยนายบรรชา พงศ์อายุกูล – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

สายสร้อย แกลลอรี่ โดยนายกนกพงศ์ สุขมี

สายสร้อย แกลลอรี่ โดยนายกนกพงศ์ สุขมี – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines.…

ร้านวังแก้ว โดยนางสาวสุคนธ์ แก้วอาภัย

ร้านวังแก้ว โดยนางสาวสุคนธ์ แก้วอาภัย – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

แสงสินธุ์การพิมพ์ โดยนางจันทร์วดี บูรณะจันทร์

แสงสินธุ์การพิมพ์ โดยนางจันทร์วดี บูรณะจันทร์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ร้านรุ่งโรจน์ โดยนายทวี แซ่หว่อง

ร้านรุ่งโรจน์ โดยนายทวี แซ่หว่อง – อื่นๆ การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

อรุณพรทวีโชค โดยนางอรุณ จันทร์สมวงษ์

อรุณพรทวีโชค โดยนางอรุณ จันทร์สมวงษ์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

พนมพืชผล โดยนายประเสริฐ หิรัญปัณฑาพร

พนมพืชผล โดยนายประเสริฐ หิรัญปัณฑาพร – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

น้ำดื่มฝันทิพย์ โดยนางทิพวรรณ นามจันทร์ลักษณ์

น้ำดื่มฝันทิพย์ โดยนางทิพวรรณ นามจันทร์ลักษณ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เจ.พี.เบเกอรี่ โดยนายวิรัตน์ มากชุ่ม

เจ.พี.เบเกอรี่ โดยนายวิรัตน์ มากชุ่ม – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ฮะชุนพานิช โดยนายบุญส่ง มโนเลิศเทวัญ

ฮะชุนพานิช โดยนายบุญส่ง มโนเลิศเทวัญ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…