ศุภลักษณ์น้ำดื่ม โดยนายธีระศักดิ์ บุพันธุ์

ศุภลักษณ์น้ำดื่ม โดยนายธีระศักดิ์ บุพันธุ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

วรสิทธิ์น้ำดื่ม โดยนายวรสิทธิ์ โพธิแดง

วรสิทธิ์น้ำดื่ม โดยนายวรสิทธิ์ โพธิแดง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ลำพูนเครื่องดื่ม โดยนางวิไลภรณ์ แก้ววิจิตร

ลำพูนเครื่องดื่ม โดยนางวิไลภรณ์ แก้ววิจิตร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ดารายุทธเบาะ โดยนางอุษา ลิขิตรัตนดารา

ดารายุทธเบาะ โดยนางอุษา ลิขิตรัตนดารา – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

กฤษฎา โดยนางณัฐสุดา สิทธิธรรมวัติ

กฤษฎา โดยนางณัฐสุดา สิทธิธรรมวัติ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

วัชราภรณ์ โดยนางวัชราภรณ์ ควินรัมย์

วัชราภรณ์ โดยนางวัชราภรณ์ ควินรัมย์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

เบเกอร์เฮ้าส์ โดยนางพัตราภรณ์ ทองแดง

เบเกอร์เฮ้าส์ โดยนางพัตราภรณ์ ทองแดง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

พัฒนาบริการ โดยนายพัฒนา อรุณจรัสแสง

พัฒนาบริการ โดยนายพัฒนา อรุณจรัสแสง – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

โรงงานขวัญชัยเท็กซ์ไทล์ โดยนายขวัญชัย พิมพ์กวินสิน

โรงงานขวัญชัยเท็กซ์ไทล์ โดยนายขวัญชัย พิมพ์กวินสิน – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

โง้วฮั้งเฮง โดยนายณรงค์กฤช โง้วกาญจนนาค

โง้วฮั้งเฮง โดยนายณรงค์กฤช โง้วกาญจนนาค – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

หลังสวนการพิมพ์ โดยนางสาวโศวภา ทองหัตถา

หลังสวนการพิมพ์ โดยนางสาวโศวภา ทองหัตถา – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำกัด

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำกัด – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง…

โรงพิมพ์เจริญกิจ โดยนางสาวรุ้งนภา ปัญญาวรคุณชัย

โรงพิมพ์เจริญกิจ โดยนางสาวรุ้งนภา ปัญญาวรคุณชัย – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

เจริญพานิช โดยนายจรูญ รักษา

เจริญพานิช โดยนายจรูญ รักษา – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

สหกรณ์ผู้ผลิตยางบ้านในเกาะ จำกัด

สหกรณ์ผู้ผลิตยางบ้านในเกาะ จำกัด – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

วชิรอนันต์ โดยนางกมลชนก วชิรอนันต์

วชิรอนันต์ โดยนางกมลชนก วชิรอนันต์ – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

สามแสง โดยนายพรชัย เตรียมล้ำเลิศ

สามแสง โดยนายพรชัย เตรียมล้ำเลิศ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ซันชายน์ โดยคณะบุคคลนายประเสริฐ บุญสงเคราะห์

ซันชายน์ โดยคณะบุคคลนายประเสริฐ บุญสงเคราะห์ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…