โรงสีโชคทวี โดยนายวิรัช คูวิจิตรสุวรรณ

โรงสีโชคทวี โดยนายวิรัช คูวิจิตรสุวรรณ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

ร้านจำนงค์การช่าง

ร้านจำนงค์การช่าง – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ สินค้า /…

โอต้า โดยนางวโรทัย เด่นดวง

โอต้า โดยนางวโรทัย เด่นดวง – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

น้ำดื่มพรประสิทธิ์ โดยนายประสิทธิ์ คงพรหม

น้ำดื่มพรประสิทธิ์ โดยนายประสิทธิ์ คงพรหม – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อ.แสงทองอีเลคทรอนิคส์ โดยนายเดชากุล เกียรติแสงทอง

อ.แสงทองอีเลคทรอนิคส์ โดยนายเดชากุล เกียรติแสงทอง – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

ร้าน 99 เบาะดีไซน์ โดยนายสมยศ เชื้อชาญ

ร้าน 99 เบาะดีไซน์ โดยนายสมยศ เชื้อชาญ – อื่นๆ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ…

นครการค้า โดยนายนคร รัตนพันธ์

นครการค้า โดยนายนคร รัตนพันธ์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – อื่นๆ สินค้า…

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยเรียน จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยเรียน จำกัด – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

แครายบริการ โดยนายไพรัช เชี่ยวชาญศิลปเลิศ

แครายบริการ โดยนายไพรัช เชี่ยวชาญศิลปเลิศ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เจริญชัยโครเมี่ยม โดยนางสมร สุ่มเมา

เจริญชัยโครเมี่ยม โดยนางสมร สุ่มเมา – อื่นๆ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ…

ร้านอุบลการโครเมี่ยม โดยนายไพฑูนย์ นรารักษ์

ร้านอุบลการโครเมี่ยม โดยนายไพฑูนย์ นรารักษ์ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ร้านถาวร การช่าง โดยนายถาวร พลงาม

ร้านถาวร การช่าง โดยนายถาวร พลงาม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

รุ่งเรืองการพิมพ์ โดยนางสาวดรุณี สมบัติรุ่งเรือง

รุ่งเรืองการพิมพ์ โดยนางสาวดรุณี สมบัติรุ่งเรือง – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

อู่กิจ โดยนายประกิจ ปิยะรัฐ

อู่กิจ โดยนายประกิจ ปิยะรัฐ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

บอสส์ออโต้สปอร์ต โดยนายอรัญ วัฒนวินิน

บอสส์ออโต้สปอร์ต โดยนายอรัญ วัฒนวินิน – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ตลิ่งชัน เซอร์วิส โดยนายสมชาย นามประเสริฐ

ตลิ่งชัน เซอร์วิส โดยนายสมชาย นามประเสริฐ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

อู่สมบัติการช่าง โดยนายสมบัติ ยะปะนันท์

อู่สมบัติการช่าง โดยนายสมบัติ ยะปะนันท์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ชัยยานยนต์ โดยนายวิชัย นับเจริญ

ชัยยานยนต์ โดยนายวิชัย นับเจริญ – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…