วรรณวัฒน์ไหมไทย

วรรณวัฒน์ไหมไทย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

เอี้ยเช่งเชียง โดยนายยงยุทธ อนุพงศ์ไพบูลย์

เอี้ยเช่งเชียง โดยนายยงยุทธ อนุพงศ์ไพบูลย์ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

วราพริ้นติ้ง โดยนางวรารัตน์ เหล่าสกุลพร

วราพริ้นติ้ง โดยนางวรารัตน์ เหล่าสกุลพร – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าบาติก

ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าบาติก – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ชั้น หน่ำ

ชั้น หน่ำ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

วิราวรรณ์ ราชเวียง

วิราวรรณ์ ราชเวียง – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ร้านเปรมบาติก โดยนายณัฏฐสรรค์ ธนอัญญาพร

ร้านเปรมบาติก โดยนายณัฏฐสรรค์ ธนอัญญาพร – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

บาติค แอนด์ ไทดาย

บาติค แอนด์ ไทดาย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

ซี.เค.บิสสิเนส

ซี.เค.บิสสิเนส – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

สายสร้อย แกลลอรี่ โดยนายกนกพงศ์ สุขมี

สายสร้อย แกลลอรี่ โดยนายกนกพงศ์ สุขมี – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines.…

จรูญ โชคทวีศักดิ์

จรูญ โชคทวีศักดิ์ – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

สุนีย์ เวชเดช

สุนีย์ เวชเดช – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

แปซิฟิค คอมโปเนนท์

แปซิฟิค คอมโปเนนท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ศรีพิพัฒน์ไหมไทย

ศรีพิพัฒน์ไหมไทย – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

รักษ์การพิมพ์ โดยนายประเสริฐ ชัยชนะเกริกไพศาล

รักษ์การพิมพ์ โดยนายประเสริฐ ชัยชนะเกริกไพศาล – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

กีฬาทับสะแก โดยนางวิมลรัตน์ ลัคนากาล

กีฬาทับสะแก โดยนางวิมลรัตน์ ลัคนากาล – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

รัตนาศิลป์

รัตนาศิลป์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ศุพิณญา ศรีรัตนประศร

ศุพิณญา ศรีรัตนประศร – ธุรกิจส่วนตัว การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…