เพิ่มพูนกิจ โดยนายอนุวัฒน์ ชะนะหัง

เพิ่มพูนกิจ โดยนายอนุวัฒน์ ชะนะหัง – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ชนบทไหมไทย โดยนายจตุรงค์ เกษร

ชนบทไหมไทย โดยนายจตุรงค์ เกษร – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

โรงก๊วยเตี๋ยวธงไชย โดยนายสุชิน ลิขิตธรรมวงศ์

โรงก๊วยเตี๋ยวธงไชย โดยนายสุชิน ลิขิตธรรมวงศ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ธนูทองเบเกอร์รี่ โดยนายเทพประทาน เวศยผลิน

ธนูทองเบเกอร์รี่ โดยนายเทพประทาน เวศยผลิน – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

พิมพ์พรการ์เม้นท์ โดยนางรัชกร ภูหลักด่าน

พิมพ์พรการ์เม้นท์ โดยนางรัชกร ภูหลักด่าน – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ม็อคออโต้เซอร์วิส โดยนายสรศักดิ์ โสภาจิตต์

ม็อคออโต้เซอร์วิส โดยนายสรศักดิ์ โสภาจิตต์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อู่บรรเลงศักดิ์การช่าง โดยนายบรรเลงศักดิ์ อินแสง

อู่บรรเลงศักดิ์การช่าง โดยนายบรรเลงศักดิ์ อินแสง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ณรงค์การช่าง โดยนายณรงค์ เพชณรงค์

ณรงค์การช่าง โดยนายณรงค์ เพชณรงค์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ร้านสากลวิทยุ-ทีวี โดยนางจรรยา สุขสม

ร้านสากลวิทยุ-ทีวี โดยนางจรรยา สุขสม – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

ณัฐวรีการช่าง โดยนายจุมพล เขียวนรไพ

ณัฐวรีการช่าง โดยนายจุมพล เขียวนรไพ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

อู่สมคิด โดยนายสมคิด ไพโรจน์

อู่สมคิด โดยนายสมคิด ไพโรจน์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อู่ดำรงค์การช่าง โดยนางสงัด แสงสิงห์

อู่ดำรงค์การช่าง โดยนางสงัด แสงสิงห์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

พิชัยยนต์ โดยนายพีรพล พลสัมฤทธิ์

พิชัยยนต์ โดยนายพีรพล พลสัมฤทธิ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อู่จบดีเซล โดยนายประจบ ดิษฐเจริญ

อู่จบดีเซล โดยนายประจบ ดิษฐเจริญ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ไถ่การช่าง โดยนายพิสิทธิ์ เล็กตระกูลชัย

ไถ่การช่าง โดยนายพิสิทธิ์ เล็กตระกูลชัย – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ไท้เส็ง โดยนายสมนึก อังคณานุวัฒน์

ไท้เส็ง โดยนายสมนึก อังคณานุวัฒน์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – อื่นๆ…

พิมพ์ดี 39 โดยนางสายสุนีย์ กองศรี

พิมพ์ดี 39 โดยนางสายสุนีย์ กองศรี – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

สมบัติ เฟอร์นิเจอร์ โดยนายสมบัติ ผลเกษร

สมบัติ เฟอร์นิเจอร์ โดยนายสมบัติ ผลเกษร – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ…