สง่าผ้านวม โดยนายธีระพล สอนดา

สง่าผ้านวม โดยนายธีระพล สอนดา – โรงงาน การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

ลูกชิ้นบุศรินทร์ โดยนายสมพงษ์ รอดสิน

ลูกชิ้นบุศรินทร์ โดยนายสมพงษ์ รอดสิน – โรงงาน การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ประดิษฐเกษตรพัฒนา โดยนายประดิษฐ ดิษฐรัตน์

ประดิษฐเกษตรพัฒนา โดยนายประดิษฐ ดิษฐรัตน์ – โรงงาน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

โรงกลึงกวงฮวด โดยนายวีระศักดิ์ อึ้งวชิรา

โรงกลึงกวงฮวด โดยนายวีระศักดิ์ อึ้งวชิรา – โรงงาน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – โรงงาน…

ส.สวัสดิ์มงคลเซรามิค โดยนายสวัสดิ์ อินทะราชา

ส.สวัสดิ์มงคลเซรามิค โดยนายสวัสดิ์ อินทะราชา – โรงงาน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

ตั้งเซ่งเฮงอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สาขาสมุทรสาคร

ตั้งเซ่งเฮงอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สาขาสมุทรสาคร – โรงงาน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – โรงงาน สินค้า…

จักรยานชัย

จักรยานชัย – โรงงาน การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – โรงงาน สินค้า / บริการ /…

พระบาทเครื่องเคลือบดินเผา โดยนายสง่า เหรียญชัย

พระบาทเครื่องเคลือบดินเผา โดยนายสง่า เหรียญชัย – โรงงาน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

วินัยการช่าง โดยนายวินัย ประเสริฐศรี

วินัยการช่าง โดยนายวินัย ประเสริฐศรี – โรงงาน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

เทพนิมิตร โดยนายสมศักดิ์ เจริญสังข์

เทพนิมิตร โดยนายสมศักดิ์ เจริญสังข์ – โรงงาน ผลิต ประกอบ ซ่อม รถใช้งานเกษตร – Manufacturing, assembly, repair vehicles used for…

รัตนพลโลหะ

รัตนพลโลหะ – โรงงาน การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – โรงงาน สินค้า / บริการ /…

กระเบื้องเคลือบสินทวี โดยนายสุพจน์ ชนินทรานันท์

กระเบื้องเคลือบสินทวี โดยนายสุพจน์ ชนินทรานันท์ – โรงงาน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

เอส.บี.จักรกล

เอส.บี.จักรกล – โรงงาน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – โรงงาน สินค้า /…

กระบี่โลหะกิจ โดยนายบุญธรรม แซ่ตั้ง

กระบี่โลหะกิจ โดยนายบุญธรรม แซ่ตั้ง – โรงงาน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – โรงงาน…

ธีรภาพ โดยนายวรรณนึก กวินธีรภาพ

ธีรภาพ โดยนายวรรณนึก กวินธีรภาพ – โรงงาน การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ฟอกหนังอุดมพรรณ โดยนายอุดม ศรีสันติสุข

ฟอกหนังอุดมพรรณ โดยนายอุดม ศรีสันติสุข – โรงงาน การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – โรงงาน…

ผลิตยาตราคนตีระฆัง โดยนายชาญชัย สุขทรัพย์

ผลิตยาตราคนตีระฆัง โดยนายชาญชัย สุขทรัพย์ – โรงงาน การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – โรงงาน สินค้า…

สกลการช่าง โดยนายสมนึก วัฒนาวารีกุล

สกลการช่าง โดยนายสมนึก วัฒนาวารีกุล – โรงงาน ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – โรงงาน…