สงัดแพร่พาณิชย์ โดยนายเล็ก เลิศเรืองสิริวัฒนา

สงัดแพร่พาณิชย์ โดยนายเล็ก เลิศเรืองสิริวัฒนา – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

สถานีบ่มใบยาเวียงแก้ว

สถานีบ่มใบยาเวียงแก้ว – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา…

สถานีบ่มใบยาดู่พงษ์ โดยนายวัฒนา ปัญญโรจน์

สถานีบ่มใบยาดู่พงษ์ โดยนายวัฒนา ปัญญโรจน์ – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

ลิ้มฮะเชียง โดยนายประดิษฐ์ โรจนจยาวรรณ

ลิ้มฮะเชียง โดยนายประดิษฐ์ โรจนจยาวรรณ – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

สถานีบ่มใบยาปางถิ่น โดยนายสุวิทย์ สูงสว่าง

สถานีบ่มใบยาปางถิ่น โดยนายสุวิทย์ สูงสว่าง – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

สถานีบ่มใบยาบ้านเหล่า โดยนายวิโรจน์ เหล่าอารยะ

สถานีบ่มใบยาบ้านเหล่า โดยนายวิโรจน์ เหล่าอารยะ – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

อ๋องเตี๋ยกี่ โดยนางสาวอรรัตน์ เศรษฐ์ธนานนท์

อ๋องเตี๋ยกี่ โดยนางสาวอรรัตน์ เศรษฐ์ธนานนท์ – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

สว่างพาณิชย์ โดยนายอุ้ย อนุวุฒินาวิน

สว่างพาณิชย์ โดยนายอุ้ย อนุวุฒินาวิน – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

ร้านหาญเจริญ โดยนายกฤต หาญเจริญกิจ

ร้านหาญเจริญ โดยนายกฤต หาญเจริญกิจ – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

โชคบุญมีการเกษตร โดย นายบุญมี ทรงชัยภัทร

โชคบุญมีการเกษตร โดย นายบุญมี ทรงชัยภัทร – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ…

สหกรณ์การเกษตร ป่าแป๋ จำกัด

สหกรณ์การเกษตร ป่าแป๋ จำกัด – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

สถานีบ่มใบยาสบกอน โดยนายสมชาย โลหะโชติ

สถานีบ่มใบยาสบกอน โดยนายสมชาย โลหะโชติ – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

ตันหน่ำฮั้ว โดยนางมาลี ยิ่งชนม์เจริญ

ตันหน่ำฮั้ว โดยนางมาลี ยิ่งชนม์เจริญ – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

สถานีบ่มใบยาสบกก โดยนายวันชัย ภานุวงค์

สถานีบ่มใบยาสบกก โดยนายวันชัย ภานุวงค์ – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

สถานีบ่มใบยาแม่คำมี โดยนายมงคล กันทาธรรม

สถานีบ่มใบยาแม่คำมี โดยนายมงคล กันทาธรรม – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

อุทัย ยาสูบ โดยนายเอนก เซี่ยงฉี

อุทัย ยาสูบ โดยนายเอนก เซี่ยงฉี – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ…

สถานีบ่มใบยาบ้านขวาก โดยนางพิศมัย ชินะข่าย

สถานีบ่มใบยาบ้านขวาก โดยนางพิศมัย ชินะข่าย – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

สถานีใบยาท่าวังผา โดยนางจิตติพร ศรีพินิจ

สถานีใบยาท่าวังผา โดยนางจิตติพร ศรีพินิจ – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…