สถานีโรงบ่มใบยาสูบหัวเวียง

สถานีโรงบ่มใบยาสูบหัวเวียง – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา…

คุนก่ี โดยนางสาวสุพร จงดำรงเกียรติ

คุนก่ี โดยนางสาวสุพร จงดำรงเกียรติ – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

ใบชาสามม้า บรรจุภัณฑ์

ใบชาสามม้า บรรจุภัณฑ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม…

เทพวงศ์

เทพวงศ์ – บริษัทจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา…

ลูเซียง สาขาโรงบ่มใบยาบ้านโจ้โก้

ลูเซียง สาขาโรงบ่มใบยาบ้านโจ้โก้ – บริษัทจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม…

อึ้งเอี่ยมกวง โดยนายชูเกียรติ สุขะวัฒนาการ

อึ้งเอี่ยมกวง โดยนายชูเกียรติ สุขะวัฒนาการ – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

ทุ่งหลวง

ทุ่งหลวง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา…

เพียงใจอุตสาหกรรม (1989)

เพียงใจอุตสาหกรรม (1989) – บริษัทจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม…

อดัมส์ อินเตอร์เนชันแนล

อดัมส์ อินเตอร์เนชันแนล – บริษัทจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม…

สงัดแพร่พาณิชย์ โดยนายเล็ก เลิศเรืองสิริวัฒนา

สงัดแพร่พาณิชย์ โดยนายเล็ก เลิศเรืองสิริวัฒนา – อื่นๆ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ…

สุวิรุฬห์ชาไทย

สุวิรุฬห์ชาไทย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา…

แพร่เกษตรทอง

แพร่เกษตรทอง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา…

ดอยสะเก็ดฟาร์ม

ดอยสะเก็ดฟาร์ม – ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา…

อเมริกัน สแตนดาร์ด อินสเปคชั่น แอนด์ อะโกรเคมิคอล

อเมริกัน สแตนดาร์ด อินสเปคชั่น แอนด์ อะโกรเคมิคอล – บริษัทจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production.…

ลานนายาสูบ

ลานนายาสูบ – บริษัทจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา…

ฟาร์อีสใบยาสูบ

ฟาร์อีสใบยาสูบ – บริษัทจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา…

การค้าเชียงใหม่ สาขาสถานีบ่มใบยาแม่ตืน

การค้าเชียงใหม่ สาขาสถานีบ่มใบยาแม่ตืน – บริษัทจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม…

สถานีบ่มใบยาออนหลวย-ศรีงาม

สถานีบ่มใบยาออนหลวย-ศรีงาม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา – A tobacco curing tobacco production. ประเภทกิจการ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา…