ลานมัน ธ.พืชผล โดยนายบุญธรรม บุญจึงเจริญรัตน์

ลานมัน ธ.พืชผล โดยนายบุญธรรม บุญจึงเจริญรัตน์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ…

ไทยหงวนการยาง โดยนายสงวน นานาพูลสิน

ไทยหงวนการยาง โดยนายสงวน นานาพูลสิน – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง…

ร้านสุภาภรณ์พานิช โดยนางสาวสุภาภรณ์ ธนะกิตติกุล

ร้านสุภาภรณ์พานิช โดยนางสาวสุภาภรณ์ ธนะกิตติกุล – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

รวมสินแก๊ส โดยนายยิ่งยง เกษมทรัพย์

รวมสินแก๊ส โดยนายยิ่งยง เกษมทรัพย์ – อื่นๆ การผลิต การบรรจุก๊าซ – Production of gas ประเภทกิจการ การผลิต การบรรจุก๊าซ – อื่นๆ…

มาร์ค โดยนายชุติไชย อมรเดชเทวินทร์

มาร์ค โดยนายชุติไชย อมรเดชเทวินทร์ – อื่นๆ การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

ร้านเกียว โดยวชิราภรณ์ ธีระวงศ์สกุล

ร้านเกียว โดยวชิราภรณ์ ธีระวงศ์สกุล – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

วงศ์โชติ โดยนายธนาศักดิ์ วงศ์โชติ

วงศ์โชติ โดยนายธนาศักดิ์ วงศ์โชติ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า /…

โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ชาวใต้ โดยนายสุระพันธ์ บุญถนอม

โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ชาวใต้ โดยนายสุระพันธ์ บุญถนอม – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

คิงสตาร์ โดยนางบุญน้อม สุขุมิน

คิงสตาร์ โดยนางบุญน้อม สุขุมิน – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

น้ำดื่มประทานทิพย์ โดยนางวันรบ วรคันธ์

น้ำดื่มประทานทิพย์ โดยนางวันรบ วรคันธ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ร้านสินชัยห้องเย็น โดยนายสาธิต ธนสินชัย

ร้านสินชัยห้องเย็น โดยนายสาธิต ธนสินชัย – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ธรรมสามัคคี โดยนายสอน วราหไพฑูรย์

ธรรมสามัคคี โดยนายสอน วราหไพฑูรย์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

โชคชัย โดยนายนพ แน่นหนา

โชคชัย โดยนายนพ แน่นหนา – อื่นๆ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – อื่นๆ…

แปรรูปไม้อังสุธน โดยน.ส.สุภัค อังสุภานิช

แปรรูปไม้อังสุธน โดยน.ส.สุภัค อังสุภานิช – อื่นๆ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้…

หมอนทิพย์น้ำดื่ม โดยนายธนวัฒน์ จิระพงษ์สุวรรณ

หมอนทิพย์น้ำดื่ม โดยนายธนวัฒน์ จิระพงษ์สุวรรณ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

มิลเจริญเฟอร์นิเจอร์ โดยนางส่องหล้า เลขาสถาพร

มิลเจริญเฟอร์นิเจอร์ โดยนางส่องหล้า เลขาสถาพร – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ส.ศรีสวัสดิ์การช่าง โดยนายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์

ส.ศรีสวัสดิ์การช่าง โดยนายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

จึงเกี้ยงง้วน โดยนางยู่เง็ก แซ่เบ้

จึงเกี้ยงง้วน โดยนางยู่เง็ก แซ่เบ้ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…