ออร์ก้าการ์เม้นท์ โดยนายเกรียงศักดิ์ จรูญเจตจำนง

ออร์ก้าการ์เม้นท์ โดยนายเกรียงศักดิ์ จรูญเจตจำนง – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ปักธงชัยปศุสัตว์ โดยนายนุสนธ์ กว้างขวาง

ปักธงชัยปศุสัตว์ โดยนายนุสนธ์ กว้างขวาง – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – อื่นๆ…

มาโนชกระจกอลูมิเนียม โดยนายวิโนด สุรารักษ์หิรัญ

มาโนชกระจกอลูมิเนียม โดยนายวิโนด สุรารักษ์หิรัญ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ณัฐพลการช่าง โดยนายสุรเชตุ เปรมจิตต์

ณัฐพลการช่าง โดยนายสุรเชตุ เปรมจิตต์ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

ปัตตานีเทคโนโลยี โดยนายชยันต์ เพชรล้อม

ปัตตานีเทคโนโลยี โดยนายชยันต์ เพชรล้อม – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

แอล ดี เซอร์วิส โดยนางสมหมาย ขันธนิธิ

แอล ดี เซอร์วิส โดยนางสมหมาย ขันธนิธิ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ…

เอส.เค.วาย โดยนายกำธร ฉันทจิตปรีชา

เอส.เค.วาย โดยนายกำธร ฉันทจิตปรีชา – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

พงษ์นครการช่าง โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิมลเกียรติศักดิ์

พงษ์นครการช่าง โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิมลเกียรติศักดิ์ – อื่นๆ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ…

เฮี้ยงการช่าง โดยนายบู้เฮี้ยง พรณัฐวุฒิกุล

เฮี้ยงการช่าง โดยนายบู้เฮี้ยง พรณัฐวุฒิกุล – อื่นๆ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

อู่สุขเกษม โดยนายธนภณ เกษมธาดาศักดิ์

อู่สุขเกษม โดยนายธนภณ เกษมธาดาศักดิ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ช.เจริญกิจคาร์เพนท์ โดยนางดารุณี โสตะโม

ช.เจริญกิจคาร์เพนท์ โดยนางดารุณี โสตะโม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

คลีนิครถยนต์ โดยนายไพบูลย์ ตื้อตัน

คลีนิครถยนต์ โดยนายไพบูลย์ ตื้อตัน – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อาณาจักรประตูม้วน โดยนายนิติพงศ์ จันทร์ธนไพบูลย์

อาณาจักรประตูม้วน โดยนายนิติพงศ์ จันทร์ธนไพบูลย์ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

กิติศักดิ์ค้าไม้ โดยนายกิติศักดิ์ วิมลอนุพงษ์

กิติศักดิ์ค้าไม้ โดยนายกิติศักดิ์ วิมลอนุพงษ์ – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

ไมตรีช่างยนต์ โดยนายไมตรี ฉัตริยวงษานนท์

ไมตรีช่างยนต์ โดยนายไมตรี ฉัตริยวงษานนท์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

อู่กิตติพร โดยนายณรงค์ วีระคงสุวรรณ

อู่กิตติพร โดยนายณรงค์ วีระคงสุวรรณ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ราษฎรโอสถ-ธูปหอมสมเด็จ โดยนางสาวสุทธิพันธ์

ราษฎรโอสถ-ธูปหอมสมเด็จ โดยนางสาวสุทธิพันธ์ – อื่นๆ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – อื่นๆ สินค้า…

บ้านทราย โดยนางอุษา ชัยสนิท

บ้านทราย โดยนางอุษา ชัยสนิท – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…