สินรุ่งเรืองการ์เมนท์

สินรุ่งเรืองการ์เมนท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

ชายยานยนต์ โดยนายสมชาย บุญขำ

ชายยานยนต์ โดยนายสมชาย บุญขำ – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

แชทท์ เอ็น.ซี.อินดัสตรี โดยนายอรรถเวทย์ ชยางสุ

แชทท์ เอ็น.ซี.อินดัสตรี โดยนายอรรถเวทย์ ชยางสุ – อื่นๆ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – อื่นๆ สินค้า…

สมศักดิ์แอร์ โดยนางอฤชร เครือแตง

สมศักดิ์แอร์ โดยนางอฤชร เครือแตง – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

นงลักษณ์ บุญอากาศ

นงลักษณ์ บุญอากาศ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

เสริมการพิมพ์ โดยนายทรงธรรม อินทกาญจน์

เสริมการพิมพ์ โดยนายทรงธรรม อินทกาญจน์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

เค.เอส.เปเปอร์

เค.เอส.เปเปอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…