เอ.ที.เค.อินดัสเตรียล มอเตอร์เวอร์ค

เอ.ที.เค.อินดัสเตรียล มอเตอร์เวอร์ค – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

สหวิศวเครื่องเย็น โดยนายสมชาย บุญศรีวินัย

สหวิศวเครื่องเย็น โดยนายสมชาย บุญศรีวินัย – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

อู่รัตนไชยกลการ

อู่รัตนไชยกลการ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

อีเอ็นจี ทัช

อีเอ็นจี ทัช – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

พลวัฒน์แอร์ โดยนายสมปอง คำเที่ยง

พลวัฒน์แอร์ โดยนายสมปอง คำเที่ยง – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

ชัยรัตน์ โดยนายชัยรัตน์ งามเมฆฉาย

ชัยรัตน์ โดยนายชัยรัตน์ งามเมฆฉาย – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

สมจิตร พิมเสดาะ

สมจิตร พิมเสดาะ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

บางบอนผ้าเบรก โดยนายปรีชา เกตุสิน

บางบอนผ้าเบรก โดยนายปรีชา เกตุสิน – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

เกล้ารัตนพรอะไหล่ โดยนางประภาพร เพชรเวโรจน์

เกล้ารัตนพรอะไหล่ โดยนางประภาพร เพชรเวโรจน์ – อื่นๆ ผลิต ซ่อม รถลาดจูงด้วยแรงสัตว์ฯ – Production car with a trailer ramp Animals.…

อู่โชคชัยการช่าง โดยนายเขียว สีเฒ่า

อู่โชคชัยการช่าง โดยนายเขียว สีเฒ่า – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

117 เซอร์วิส

117 เซอร์วิส – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

พี.พี.อินเตอร์ การ์เม้นท์

พี.พี.อินเตอร์ การ์เม้นท์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

อินเตอร์ เอส เซอร์วิส

อินเตอร์ เอส เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์…

สหฟิกเจอร์ แอนด์ ได

สหฟิกเจอร์ แอนด์ ได – บริษัทจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – บริษัทจำกัด…

น้ำปลาแสงอุทัย (ตราช้างสามเศียร)

น้ำปลาแสงอุทัย (ตราช้างสามเศียร) – โรงงาน การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – โรงงาน…

สำเริง สระทองมืด

สำเริง สระทองมืด – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – ธุรกิจส่วนตัว…

ไฮแอท นิตแวร์

ไฮแอท นิตแวร์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

แป้งขนมจีนรวยสมบูรณ์

แป้งขนมจีนรวยสมบูรณ์ – โรงงาน การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…